Giacomo Giamporcaro

Ingegnere, Responsabile di Commessa della Operes Srl